Friday, April 5, 2013

Papiery wartosciowe

Papiery warto?ciowe s? szczególnymi dokumentami stwierdzaj?cymi istnienie okre?lonego prawa maj?tkowego (najcz??ciej wierzytelno?ci) w taki sposób, ?e posiadanie dokumentu staje si? niezb?dne do realizacji prawa. Za papier warto?ciowy uwa?a si? taki dokument, który zawiera w swej tre?ci pewne prawa, a realizacja ich nast?pi fuel pod warunkiem przedstawienia go d?u?nikowi.

Papiery warto?ciowe spe?niaj? wiele wa?nych funkcji w obrocie gospodarczym.

Oto kilka podstawowych funkcji papierów warto?ciowych:

        funkcja kredytowa

        funkcja p?atnicza

        funkcja legitymacyjna

        funkcja obiegowa

        funkcja gwarancyjna

Papiery warto?ciowe s? dzielone na kilka rodzajów.

Oto podzia?y najcz??ciej spotykane i jednocze?nie praktycznie rozró?nienie papierów:

1.         Ze wzgl?du na rodzaj prawa jakie zawarto w ich tre?ci:

        prawo do pieni?dzy (weksle, czeki)

        prawo do towarów (dowód sk?adu, warrant)

2.         Ze wzgl?du na sposób oznaczenia osoby uprawnionej:

        na okaziciela (bezimienne) - przenoszenie prawa w?asno?ci ogranicza si? do przekazania dokumentów mi?dzy kontrahentami

        imienne - ich w?asno?? mo?na przenosi? tylko na podstawie cesji, tj. pisemnego zrzeczenia si? uprawnie? wynikaj?cych z dokumentu na rzecz innej osoby

        na zlecenie - zawieraj? wskazania w?a?ciciela, ale mo?liwe jest przenoszenie praw z nich wynikaj?cych na inne osoby w formie indosu

3.         Ze wzgl?du na rodzaj dochodu:

        o ustalonym dochodzie - wyznaczonym w stosunku do nominalnej warto?ci dokumentu, przewa?nie w formie stopy procentowej ( obligacje, listy zastawne, bony skarbowe itp.

Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!

)

        o zmiennym dochodzie - zale?nym od zyskowno?ci przedsi?wzi?cia, w którego finansowanie zaanga?owano ?rodki uzyskane z emisji papierów warto?ciowych (akcje, certyfikaty inwestycyjne)

4.         W zale?no?ci od korzy?ci jakie przynosi pos?ugiwanie si? papierami warto?ciowymi:

        s?u??ce celoma rozliczeniowym - u?atwiaj? obieg pieni?dzy (czek) a tak?e spe?niaj? funkcje kredytowe (weksel)

        przynosz?ce okre?lony dochód od kapita?u reprezentowanego przez dokument, tzw. lokacyjne papiery warto?ciowe

5.         Ze wzgl?du na charakter lokaty:

        udzia?owe - trwa?e zaanga?owane lokaty, które przekszta?ca si? w kapita? w?asny emitenta (akcje)

        po?yczkowe - forma po?yczki kapita?u na jaki? okre?lony czas, po up?ywie którego podlega on zwrotowi w?a?cicielowi (obligacje, bony pieni??ne)

6.

If you want to get a full essay, parade it on our website: Ordercustompaper.com



If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment