Thursday, June 27, 2013

Prawo handlowe

1.         Poj?cie prawa Prawo - zespó? norm prawnych wydanych lub usankcjonowanych przez pa?stwo i zagwarantowanych przymusem pa?stwowym. Prawo dzieli si?. Prawo idea nierozerwalnie zwi?zane z pa?stwem. Ze wzgl?du na sposób tworzenia prawa wyodr?bnia si? systemy prawa ustawow egotism (pa?stwa kontynentu europejskiego) i prawa zwyczajowego (Wielka Brytania, USA). ?wiadomo?? prawna - zbiór tych wszystkich norm, które powinny zdaniem spo?ecze?stwa tworzy? prawo. Praworz?dno?? - metoda kierowania spo?ecze?stwem obejmuj?ca wszystkie istotne dziedziny ?ycia Zdarzenia prawne - ka?de zdarzenie poci?gaj?ce za poop? powstanie, zmian? lub rozwi?zania stosunku prawnego Prawo publiczne - to prawo które ma na uwadze interes pa?stwa. W prawie publicznym jedna ze stron ma jakie? uprawnienia w?adcze wobec drugiej Prawo prywatne - to prawo które ma na uwadze interes jednostki. Prawo prywatne odnosi si? do stosunków równorz?dnych podmiotów 2.         Prawo a inne regu?y zachowania Moralno?? - ukszta?towany w procesie d?ugotrwa?ego rozwoju spo?ecze?stwa zespó? norm pip?powania, wed?ug których ocenia si? okre? lonely(prenominal) zachowanie jako dobre lub z?e. Elementarne normy moralne - zespó? norm moralnych wspólnych dla ca?ego spo?ecze?stwa. Normy prawne z punktu widzenia moralno?ci: -         moralnie pozytywne (normy prawne które nakazuj? ten surface-to-air missile sposób post?powania co moralno?? np. portion?pienie kradzie?y) -         moralnie negatywne -         moralnie oboj?tne (dziedziny nie obj?te moralno?ci? np. okre?lone tyko przez normy prawne: sporz?dzanie bilansu, zasady ruchu drogowego) 3.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
        Normy, przepisy prawne, zasady i instytucje prawne Przepis prawny - muzzle to cz??? ustawy lub innego aktu normatywnego. Np. artyku?, paragraf, punkt, ust?p Norma prawna - Normy prawne s? pewien sposób, najcz??ciej z?o?ony zakodowane w przepisach prawnych. Najmniejsza jednostka sk?adaj?ca si? na prawo, mo?e bazowa? na jednym przepisie (najcz??ciej na kilku) -         wi???ca bezwzgl?dnie (ustawodawca nakazuje lub zakazuje okre?lonego zachowania bez wyj?tków bez wzgl?du na wol? zainteresowanych osób) np. z?o?enie odwo?ania bezwzgl?dnie w ci?gu 14 dni od daty otrzymania dokumentu -         wi???ce wzgl?dnie (dopuszcza wyj?tki) np. spó?ka ma okre?lony przepis chyba ?e... Instytucja... If you demand to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

If you want to get a full essay, wisit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment